Innowacja "Ekoprzyrodnik to ja"

         Od marca  2014r. w naszej szkole realizowana jest  innowacja pedagogiczna pt.: ,,EKOPRZYRODNIK TO JA” autorstwa: Jolanty Kominek i Elżbiety Waler, zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Katowicach pod numerem: 6/2013/2014.   

                          Odbiorcami są uczniowie klas I – III  uczęszczający na popołudniowe zajęcia świetlicowe, osobami wdrażającymi innowację są panie: Monika Miełek i Elżbieta Waler. Działania innowacyjne zaplanowane są  na jedną godzinę lekcyjną tygodniowo. Realizacja innowacji jest oparta na praktycznych sposobach zdobywania wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej, poszerzonej o treści ekologiczne. Celem tych działań jest rozbudzenie ciekawości otaczającym światem, obserwowanie i badanie najbliższego otoczenia, rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt. Ponadto określanie swojego miejsca i związków ze światem przyrody, kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za swoje zachowania wobec przyrody ożywionej  i nieożywionej. Głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych  i budzenie szacunku do przyrody.alt

         Poprzez udział w innowacji uczniowie mają możliwość uczestniczenia w innowacyjnych, pozaszkolnych formach  edukacyjnych. Realizacja  innowacji  zaplanowana jest  na  okres 6 – ciu miesięcy (od wiosny do jesieni),  w roku szkolnym 2013/2014 (4 miesiące), zaś w roku szkolnym 2014/2015 na 2 miesiące. Działania innowacyjne  zmierzają  do  rozwijania  twórczej  aktywności, mają  też  na  celu  wychowanie  uczniów, dla  których zainteresowania przyrodą    i ekologią staną się   nawykiem  i  potrzebą  wewnętrzną.  Kładą  nacisk na rozwijanie i nabywanie wiadomości i umiejętności dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, zjawiskami i obiektami przyrodniczymi, obserwację środowiska naturalnego  i działanie oraz uzmysłowienie związków przyczynowo – skutkowych. Dzieci  obcują z przyrodą podczas pracy w ogródku szkolnym,  wycieczek, wyjść  i spacerów po najbliższej okolicy, zajęć w terenie, przez prowadzenie prostych doświadczeń. Zaplanowane zostały również spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy poszerzą wiedzę dzieci o życiu i ochronie przyrody.

altFOTO GALERIA

zubochist.com.ua/
www.t-marka.ua/
smartum.by