PODSUMOWANIE PROJEKTU

altPODSUMOWANIE PROJEKTU

,,KAŻDE DZIECKO TALENT MA” w ,,DWÓJCE”

W latach 2011-2013 realizowany był w SP2  dwuletni projekt ,,KAŻDE DZIECKO TALENT MA” w całości współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Uczniowie uczestniczyli w czterech rodzajach zajęć, a były to:

           1 .Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

           2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

           3. Zajęcia socjoterapeutyczne.

           4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

Projekt dobiegł mety.  W zajęciach uczestniczyło w pierwszym roku 13, zaś w drugim  18 uczniów. Każdy uczeń uczestniczący w projekcie mógł korzystać w pierwszym i drugim roku w co najmniej 30 godzinach zajęć, do których został zakwalifikowany. Realizacja projektu zapewniła każdemu uczestnikowi bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi   i rozwojowymi. Uczniowie na zakończenie wypełniali ankietę rysunkową, gdzie bardzo wysoko ocenili zajęcia w ramach projektu. Chętnie uczestniczyli w zajęciach, pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć były dla nich interesujące, zdecydowana większość badanych zachęciłaby do udziału swoje koleżanki i kolegów, gdyby w przyszłości na terenie szkoły były organizowane takie zajęcia. Projekt  cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, nauczycieli jak  i rodziców. Nasza placówka  pozyskała wiele pomocy dydaktycznych.  Przełożyło się to na lepszą jakość pracy szkoły, aktywność         i kreatywność jej nauczycieli oraz realizację zaplanowanych celów czyli  zwiększenie aktywności własnej uczniów   i motywacji do nauki, poczucia własnej wartości i możliwości odniesienia sukcesu. Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienie czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęły umiejętności przyrodniczo – matematyczne. Dzieci w wielu przypadkach osiągnęły lepsze wyniki w nauce  i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki. Na  zajęciach były  realizowane treści, które zawierały  działania przyczyniające się do łamania barier równości płci np. poprzez zapewnienie, że zarówno uczennice jak   i uczniowie otrzymują wiedzę i umiejętności o tej samej jakości, w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci są wspierani i wspierane w dokonywaniu niezależnych decyzji.

                                                                      Koordynator Projektu w SP 2 w Marklowicach

                                                                                                                             Elżbieta Waler     

       Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

alt  alt

ils-3pl.com.ua
optnow.com.ua
zubochist.com.ua/